Obchodní podmínky prodeje společnosti Flightics

Flightics s.r.o
Legionářská 632
Rosice (Pardubice II)
533 51 Pardubice
Česká republika
(dále jako "Flightics")

Obsah

  1. Úvodní ustanovení
  2. Informace o povaze uzavírané smlouvy
  3. Záruka u společnosti Flightics
  4. Specifické podmínky
  5. Informace pro zákazníka

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka (dále jen „Zákazník“) a společnosti Flightics s.r.o. (dále jen „Společnost Flightics“), která je provozovatelem webové stránky flightics.com. Společnost Flightics společnost založená dle českého práva, se sídlem na adrese Legionářská 632, Pardubice 533 51, Česká republika, IČO společnosti: 05740916.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností Flightics a Zákazníkem, pokud není výslovně sjednáno jinak.

DEFINICE - Vyjasnění některých pojmů.

Zákazník - Jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít se společností Flightics, nebo jejím prostřednictvím, smlouvu o poskytování Služeb nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato Smlouva uzavřena.

Rezervace - Objednávka vybraných letů, které jsou uvedeny na webových stránkách Flightics.com. Rezervace obsahuje vyplněné informace o cestujícím (zejména jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, číslo průkazu totožnosti nebo číslo pasu a datum jejich expirace), přesný itinerář cesty včetně údajů o letecké společnosti a letech. Může obsahovat rovněž speciální požadavky Zákazníka, takzvané volitelné příplatky.

Smlouva o poskytování Služeb - Účelem této smlouvy je specifikace smluvních vztahů mezi společností Flightics a Zákazníkem, na jejichž základě společnost Flightics poskytne Zákazníkovi za sjednanou Celkovou cenu Služby související se zvolenou leteckou přepravou do Cílové destinace se Zvoleným dopravcem.

Smlouva o přepravě - Smlouva zprostředkovaná společností Flightics Zákazníkovi, která obsahuje ujednání mezi Zákazníkem a Zvoleným dopravcem na základě výběru Cílové destinace. Obsahem smlouvy jsou podmínky přepravy Zvoleného dopravce.

Navazující let - Navazující let je uskutečněn tehdy, pokud Zákazník musí do Cílové destinace opustit letadlo a nastoupit do jiného letadla nebo se vrátit do původního. V takovém případě Zákazník může změnit Zvoleného dopravce.

Cílová destinace - Vybrané letiště, je v souladu s Rezervací Zákazníka a je zároveň posledním letištěm na konkrétní trase uskutečněné v jednom směru. Na základě jedné Rezervace jsou lety zprostředkovány také ve formě CityBreak, která může obsahovat více Cílových destinací.

Eurotrip - Představuje způsob přepravy, zahrnující kombinaci letů, které vedou do jedné nebo do více Cílových destinací.

Zvolený dopravce - Vybraná letecká společnost, se kterou na základě zprostředkovatelských Služeb společnosti Flightics Zákazník uzavírá Smlouvu o přepravě. Zvoleného dopravce bude Zákazník znát ještě předtím, než se společností Flightics uzavře Smlouvu o poskytování Služeb. Let může zahrnovat Služby dvou nebo více různých Zvolených dopravců a dopravce tak může operovat jen danou část cesty.

2. Informace o povaze uzavírané smlouvy

Společnost Flightics je povinna poskytnout Zákazníkovi níže uvedené informace dříve než dojde k uzavření Smlouvy o poskytování Služeb.

Služby společnosti Flightics se skládají ze zobrazení nabízených letů a jejich kombinací na webových stránkách Flightics.com, zprostředkování Smlouvy o přepravě mezi Zákazníkem a Zvoleným dopravcem a následném doručení letenek (itineráře) Zákazníkovi pro vybrané lety, které si zakoupil během Rezervace.

Zákazník Rezervací uzavírá dvě samostatné právní dohody. Smlouvu o poskytování Služeb se Společností Flightics a také Smlouvu o přepravě se Zvoleným/mi dopravcem/ci.

Zákazník uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb se společností Flightics potvrzuje, že se předem obeznámil s podmínkami veškerých Zvolených dopravců do Cílové destinace.

Zprostředkování smlouvy

Společnost Flightics zprostředkuje Zákazníkovi smlouvu o letecké přepravě bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy Zákazník uhradí Celkovou cenu. Obsahem Smlouvy je samotné zajištění přepravy (zahrnovat však může i přepravu více osob či jiných osob, než je Zákazník). Poskytnutí souvisejících Služeb ovšem vzniká vždy mezi Zákazníkem a Vybraným dopravcem.

K uzavření smlouvy o poskytování Služeb mezi Zákazníkem a společností Flightics dochází automaticky uhrazením Celkové ceny, po uzavření dochází také k zprostředkování smlouvy o přepravě mezi Zákazníkem a Zvoleným dopravcem. Také se Zákazník zavazuje splnit povinnosti plynoucí z poskytování Služeb dle těchto podmínek. Vzhledem k charakteru Služeb společnosti Flightics dává Zákazník uzavřením smlouvy pokyn k jejich okamžitému plnění. Společnost Flightics s plněním Služeb započne ihned po uzavření smlouvy se Zákazníkem, tedy před uplynutím zákonné 14ti denní lhůty pro odstoupení, není tedy možné v tomto případě využít zákonného práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Zákazník nemůžete odstoupit ani v případě, že je občanem členského státu EU, pro které toto právo obecně platí. Veškeré případy, ve kterých může Zákazník od Smlouvy se společností Flightics odstoupit, jsou výslovně uvedeny dále v těchto Obchodních podmínkách.

Udělení plné moci

Pokud je třeba k poskytnutí Služeb nezbytné udělené plné moci, Zákazník uděluje společnosti Flightics uzavřením smlouvy plnou moc, a to v minimálním rozsahu nezbytném k poskytnutí Služeb.

Celková cena

Celková cena uváděná na webových stránkách společnosti Flightics je cena konečná. Zahrnuje základní cenu letenky (či letenek) do Cílové destinace včetně DPH, letištních poplatků, palivových příplatků a poplatky za Služby společnosti Flightics. Nezahrnuje turistické poplatky, taxy či další platby účtované Vybraným přepravcem/ třetí stranou nad rámec konečné ceny letenky. Nezahrnuje také poplatky účtované bankou v souvislosti s provedením platební operace.

Odměna za zprostředkování

Společnosti Flightics vzniká nárok na odměnu za poskytování Služeb a za zprostředkování smlouvy se Zvoleným dopravcem.

Úhrada Celkové ceny

Celkovou cenu je Zákazník povinen uhradit prostřednictvím platební karty, či jiné z nabízených platebních metod. Zákazník bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení Celkové ceny není potvrzení objednávky závazné a Celková cena se může změnit.

Dodání letenek

Elektronické letenky s kódem Rezervace zakoupené Společností Flightics budou Zákazníkovi doručeny na jeho e¬mailovou adresu, kterou uvedl do webového formuláře při uzavírání smlouvy se společností Flightics. Zákazník je povinen uvést správnou e¬mailovou adresu. Společnost Flightics nenese odpovědnost za chybné dodání letenek způsobené okolnostmi na straně Zákazníka.

Vrácení Celkové ceny

Pokud bude Zákazníkovi vrácena Celková cena zaplacená při Rezervaci, bude převedena zpět na platební kartu, kterou Zákazník využil při uhrazení Celkové ceny. Pokud nelze využít tuto metodu, bude na základě individuální dohody Celková cena vrácena Zákazníkovi jinou cestou, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy vznikl Zákazníkovi nárok na vrácení Celkové ceny. Administrativní poplatek může být odečten z Celkové ceny.

Uchovávání smlouvy

Smlouvu, kterou Zákazník uzavře se společností Flightics, bude uchována v elektrické podobě. Smlouvy budou jen k interním potřebám společnosti Flightics a nebudou veřejně přístupné.

Zánik smlouvy

Splněním

Smlouva zanikne splněním v případě, že společnost Flightics poskytne Zákazníkovi Služby, za které zaplatil Celkovou cenu.

Nemožnost plněním

V případě, že se společnosti Flightics nepodaří zprostředkovat Zákazníkovi smlouvu do 48 hodin od uhrazení Celkové ceny, bude společnost Flightics Zákazníka neprodleně kontaktovat. Společnost Flightics se pokusí Zákazníkovi navrhnout alternativní řešení nebo může od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení má Zákazník nárok na vrácení Celkové ceny v plné výši. Pokud Zákazník zvolí možnost alternativního letu nebo jiné kombinace letů do Cílové destinace, Celková cena se může změnit. Případný cenový rozdíl se mezi společností Flightics a Zákazníkem vyrovná.

3. Záruka u společnosti Flightics

Pokud dojde ke zpoždění letu v důsledku zpoždění nebude mít Zákazník na přestup alespoň 90 minut, předpokládá se, že Zákazník nestihne Navazující let. V tomto případě musí Zákazník neprodleně kontaktovat společnost Flightics. Společnost Flightics se pokusí vyhledat Zákazníkovi adekvátní alternativní Let nebo alternativní způsob přepravy na vlastní náklady maximálně ve výši původní ceny zmeškaného letu a jednoho Navazujícího letu do Cílové destinace či jejího okolí. Popřípadě Společnost Flightics Zákazníkovi vrátí peníze za zmeškaný spoj a jeden po něm následující spoj. Záruka neplatí u letů, které v době nákupu měli plánovanou dobu přestupu kratší než 3,5 hodiny.

Pokud dojde ke zrušení letu v předstihu, Společnost Flightics bude Zákazníka informovat o zrušení letu a nabídne mu možná řešení situace. Zákazník si bude moci vybrat z nabízených možností a je jeho povinností odpovědět Společnosti Flightics vybranou možnost do 24 hodin od doručení emailu. Společnost Flightics dle uvážení Zákazníkovi buď zařídí nový let do Cílové destinace, nebo budou Zákazníkovi vráceny peníze do výše Celkové ceny. Pokud společnost Flightics neobdrží od Zákazníka odpověď do 24 hodin, ztrácí Zákazník nárok na tuto záruku od Společnosti Flightics.

Pokud dojde ke zrušení letu méně než 48 hodin před odletem, Společnost Flightics vyhledá a nabídne Zákazníkovi alternativní Lety nebo jiný způsob přepravy do Cílové destinace. Pokud budou náklady na přepravu vyšší než Celková cena původně zakoupené letenky, Společnost Flightics se se Zákazníkem domluví na částečném příspěvku spojených s náklady na alternativní přepravu do Cílové destinace.

Pokud Zákazník získá jednu z uvedených alternativ od letecké společnosti či letiště, není povinností Společnosti Flightics Zákazníka kompenzovat a/nebo vracet peníze.

Záruka neplatí v případě, že po uzavření smlouvy Zákazník provede jakoukoliv změnu v itineráři zakoupeného letu jinak než prostřednictvím společnosti Flightics. Záruka se také nevztahuje na sebe Navazující lety, které jsou označeny jedním společným identifikačním údajem PNR. Za případné problémy s těmito lety nese odpovědnost příslušná aerolinka. V takových případech je nutné kontaktovat zástupce aerolinky.

4. Specifické podmínky

Smlouva mezi Zvoleným dopravcem a Zákazníkem má specifické obchodní podmínky, s kterými se Zákazník musí seznámit dříve, než dojde k uzavření smlouvy o přepravě se Zvoleným dopravcem.

Zvolený dopravce si může účtovat další poplatky v rámci přepravy Zákazníka do Cílové destinace, které nejsou součástí Celkové ceny. Mezi tyto volitelné příplatky patří výběr preferovaného místa k sezení, občerstvení, odbavená zavazadla apod. Tyto volitelné příplatky platí Zákazník Zvolenému dopravci.

V Celkové ceně nejsou také zahrnuty další poplatky (vyjma letištních poplatků a DPH), které Zákazníkovi mohou vzniknout v průběhu přepravy do Cílové destinace (zejména poplatky za transfery po letištích, vízové poplatky, poplatky za nadstandardní Služby apod.)

Lety do Cílové destinace mohou podléhat vlastním pravidlům, především pokud jsou realizovány různými Zvolenými dopravci. Pokud dochází k přestupu mezi jednotlivými lety, Zákazník si musí vyzvednout zavazadla a znovu je nechat odbavit.

Společnost Flightics nenese žádnou odpovědnost za zmeškání příslušného navazujícího letu, v případě že Zákazník nemá zpoždění v případě předchozího letu. Povinností Zákazníka je zjistit si veškeré nutné informace (změna letištní brány, čas odbavení, změna terminálu atd.) a stihnout tak příslušný navazující let.

5. Informace pro zákazníka

Nabídka letů - Společnost Flightics si vyhrazuje právo nabídku letů kdykoliv změnit či zrušit v případě, že dojde ke změně nabídky na straně Zvoleného dopravce nebo došlo k chybě při zpracování údajů o daném letu. Společnost Flightics bude Zákazníka informovat o změně a v případě potřeby se společnost Flightics pokusí nabídnout alternativní možnosti přepravy.

Komunikace se Zákazníkem - Společnost Flightics si neúčtuje žádné poplatky za komunikaci se Zákazníkem prostřednictvím internetu nebo telefonicky. Tímto však není vyloučeno, že Zákazníkovi bude účtován poplatek od poskytovatele telefonních Služeb či internetového spojení.

Správnost a úplnost údajů - Zákazník odpovídá za formální i věcnou správnost své objednávky. Zákazník musí společnosti Flightics poskytnout úplné, přesné a pravdivé údaje (zejména jméno, příjmení, cestovní doklady apod.) a veškeré nezbytné údaje pro účely uzavření Smlouvy o přepravě se Zvoleným dopravcem, pro účely fakturace a dodání letenek. Všechny informace je třeba uvést pomocí latinky. Zákazník bere na vědomí, že Zvolení dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Zákazníka vyloučit z letecké přepravy bez nároku na vrácení ceny letecké přepravy a přímo souvisejících Služeb.

Duševní vlastnictví - Veškerý obsah webové stránky flightics.com, je vlastnictvím společnosti Flightics nebo třetích stran. Veškeré softwary, hardwary, procesy, algoritmy, uživatelská rozhraní, know-how jsou dílem společnosti Flightics a chrání je mezinárodní autorský zákon a jiné zákony týkající se duševního vlastnictví. Zákazníkovi nejsou uděleny jakékoliv práva na vlastnictví libovolného zdrojového kódu, dat nebo jiných technických materiálů spadající do vlastnictví společnosti Flightics. Zákazník také nesmí měnit, dekompilovat či kopírovat software. Jakékoli jiné použití obsahu nebo softwaru z této webové stránky než použití podle této dohody, včetně reprodukce, změn, distribuce, odesílání, opakovaného vydání, projekce, respektive plnění je přísně zakázáno. Některé softwary a obsahy na webové stránce společnosti flightics.com jsou vlastnictvím společnosti Flightics, respektive vlastnictvím dodavatelů společnosti Flightics a na vydání licence má právo pouze společnost Flightics či její dodavatelé, jejich použití může být závislé na dalších podmínkách.

Odkazy na webové stránky třetích stran - Webová stránka společnosti Flightics může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které ulehčí přístup k dalším informačním zdrojům. Společnost Flightics nemůže tyto webové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto webovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, respektive za jejich postup při ochraně osobních údajů. Jestliže využijete některý z těchto odkazů, pak automaticky opustíte webovou stránku Flightics.

Vízové povinnosti - Není povinností společnosti Flightics upozornit Zákazníka na nutnost obstarat si víza, které jsou nutné k návštěvě během jeho cesty do Cílové destinace.

Doplňové služby - Služby, které poskytujeme na základě rezervace, nezahrnují doplňkové služby (dodatečné zakoupení zavazadel, výběr upřednostňovaného místa apod.). V souvislosti s těmito doplňkovými službami si Společnost Flightics může účtovat odměnu dle ceníku poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že doplňkové služby mohou rovněž podléhat dodatečným poplatkům, které jsou uloženy vybranými dopravci nebo jakýmikoli jinými třetími stranami zpracovávajícími Vaši žádost o služby.

Volitelné příplatky - Volitelné příplatky nejsou zahrnuty do poskytovaných Služeb společnosti Flightics, Zákazník si je může zakoupit na webových stránkách Zvoleného dopravce nebo prostřednictvím třetích stran. Jedná se především o pojištění, možnost zrušení letu, odbavení zavazadel, výběr upřednostňovaného místa apod.

Odpovědnost za škodu a újmu - Společnost Flightics neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu, která vznikne Zákazníkovi v důsledku jednání či opomenutí Zvoleného dopravce či třetích osob v souvislosti s přepravou do Cílové destinace. Zákazník bere na vědomí, že společnost Flightics nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu Zákazníka či dalších cestujících osob do Cílové či tranzitní destinace nebo odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace. Rovněž společnost Flightics neodpovídá za škody či újmy, které jsou způsobené vyšší mocí či jakékoliv opomenutí Zákazníka v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

Storno letenek - Storno letenek a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce/letecké společnosti. Proplacení vratky/dobropisu se provádí zpět na platební kartu, kterou Zákazník využil při uhrazení Celkové ceny, případně formou bezhotovostního převodu. Za provedení storna letenky si Společnost Flightics může účtovat odměnu dle ceníku poplatků.

Směrodatné právo - Smlouva uzavřená mezi společností Flightics a Zákazníkem, a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem České republiky a bude vykládána v souladu s ním, s vyloučením veškerých souborů kolizních právních norem.

Oddělitelnost právního úkonu - Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání mezi společností Flightics a Zákazníkem shledá neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

Řešení stížností - Případné podněty a stížnosti jsou řešeny prostřednictvím e¬mailové adresy pro podporu Zákazníků support@flightics.com.

Zásada ochrany osobních údajů - Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů, které Zákazník obdržel před uzavřením smlouvy prostřednictvím webových stránek společnosti Flightics.

Změna obchodních podmínek vyhrazena - Společnost Flightics si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky průběžně aktualizovat. Před každým uzavřením smlouvy by si měl Zákazník tyto obchodní podmínky pozorně přečíst.

Účinnost - Tyto obchodní podmínky jsou platné od 26. 10. 2016.

Flightics - logo

Vyhledávač letenek

Vyhledejte si levné letenky a eurotripy!

© Copyright 2023 Flightics.com. All rights reserved.